1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của CTCP Thương mại Nghệ An

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An
- Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Thương mại Nghệ An
- Địa chỉ: Số 19 Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại hàng ô tô và xe máy; kinh doanh các mặt hàng nông lâm sản và động vật sống; buôn bán thức ăn cho gia súc gia cầm; kinh doanh dịch vụ lữ hành, khách sạn;...
- Vốn điều lệ: 66.945.800.000 đồng
- Mệnh giá: 100.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 106.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 597.422 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 597.422 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 03/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2016 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2016 đến 16 giờ ngày 11/07/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2016 đến ngày 07/07/2016
 

Tài liệu đính kèm:
   1_Quy che dau gia co phan CTCP Thuong mai Nghe An.doc
   2. Quyet dinh thoai von.pdf
   3. Dieu le to chuc va hoat dong.pdf
   4. Ban cong bo thong tin TMNA.pdf
   5. Bao cao tai chinh TMNA 2015.pdf
   Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
   Don dang ky dau gia.zip

 

1900545496