1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

Mã CK

5370

Doanh nghiệp phát hành

Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh

Doanh nghiệp chủ sở hữu

Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh

Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Chế biến các sản phẩm từ Yến sào)

Vốn điều lệ

230.000.000.000

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá

5.000.000

Giá trị cổ phần đấu giá

 

Lần đấu giá

1

Thời gian đấu giá

29/06/2016

Giá khởi điểm

23.000

Lãi suất trần

 

Số mức giá

1

Bước khối lượng

100

Bước giá

100

Khối lượng tối thiểu

100

Khối lượng tối đa

5.000.000

Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua

 

Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua

 

Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua

 

Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua

 

KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua

 

KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua

 

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua

5.000.000

Ngày phát hành

29/06/2016

Ngày đáo hạn

 

Thời hạn trái phiếu

 

Lãi suất

 

Khối lượng phát hành

 

Kiểu đấu giá trái phiếu

 

Hình thức bán

 

 

DANH SÁCH FILE ĐÍNH KÈM

20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - MAUDON.docx
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - PHUONG AN CPH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BCTC 2015.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - QD 05 VE PHEDUYEN PHUONG AN CPH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -GIAY DANGKY KD.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - QD743 VE BAOLANH PHATHANH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - QUYCHE BAN DAUGIA.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -DU THAO DIEU LE.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD 1419 PHEDUYET NDT CHIENLUOC.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD DINHCHINH VE BAOLANHPHATHANH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD PHEDUYET PHUONGAN CPH.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH -QD1945 VE PHEDUYET GIATRI.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - Phuluc03_Mau_thongbaoCMCKV01- QD 51.doc
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BAN CONGBO THONGTIN.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BCTC 2012 + 2013.pdf
20160601_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - BCTC 2014.pdf
20160602_20160601 - CTY NGKCC YENSAO DIENKHANH - THONG BAO BAN DAU GIA.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1900545496