1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng

THÔNG TIN CHI TIẾT ĐẤU GIÁ

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ - Tổng công ty Cơ khí Xây dựng
- Địa chỉ: 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Gia công, chế tạo cơ khí và xây dựng dân dụng; Đầu tư bất động sản; ...
- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 350.000.000.000 đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.340.100 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.340.100 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 14/06/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 04/07/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 - 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/07/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 11/07/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/07/2016 đến 16 giờ ngày 21/07/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/07/2016 đến ngày 18/07/2016
 
 

Tài liệu đính kèm:
   1. Quy che dau gia co phan_TCT Co khi XD.doc

 

1900545496