1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Châu Đức

Mã CK 5695
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
Giới thiệu về doanh nghiệp Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Sản phẩm/dịch vụ chính: Bán buôn và bán lẻ xăng dầu; Kinh doanh hàng bách hóa; Kinh doanh ngành nghề khác; Cung cấp dịch vụ
Vốn điều lệ 10.342.295.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.936.024
Giá trị cổ phần đấu giá  
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 06/05/2022
Giá khởi điểm 26.300
Lãi suất trần  
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.936.024
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua  
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua  
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua  
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua  
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua  
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua  
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua  
Ngày phát hành 06/05/2022
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 06/05/2022
Thời hạn trái phiếu  
Lãi suất  
Khối lượng phát hành  
Kiểu đấu giá trái phiếu  
Hình thức bán  

 

Danh sách file đính kèm
20220325_20220325 - CMV - Ban hanh Quy che dau gia.PDF
20220325_20220325 - CMV - BCTC Rieng SX 6T.2021.pdf
20220325_20220325 - CMV - TBAO BAN DAU GIA.pdf
20220325_20220325 - CMV - CAC QD VA NQ ve thoai von cua PVOIL.pdf
20220325_20220325 - CMV - MAU DON.docx
20220325_20220325 - CMV - Dieu le camex.pdf
20220325_20220325 - CMV - Giay xac nhan so huu co phan.pdf
20220325_20220325 - CMV - Giay DKKD CAMEX.pdf
20220325_20220325 - CMV - Giay CN chao ban cua UBCKNN.pdf
20220325_20220325 - CMV - BCTC HN Q4.2021.pdf
20220325_20220325 - CMV - BCTC HN KT 2020.pdf
20220325_20220325 - CMV - Ban cao bach.pdf
20220325_20220325 - CMV - BCTC HN SX 6T.2021.pdf
20220325_20220325 - CMV - BCTC Rieng KT 2019.pdf
20220325_20220325 - CMV - BCTC HN KT 2019.pdf
20220325_20220325 - CMV - BCTC rieng Q4.2021.pdf
20220325_20220325 - CMV - BCTC rieng KT 2020.pdf
1900545496