1900545496

ABS làm đại lý đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

Thông tin đấu giá

Mã CK 5696
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; Thi công xây dựng, san lắp mặt bằng; Khai thác cát sông; Vận tải hàng hóa; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các công trình dân dụng, công nghiệp…
Vốn điều lệ 40.490.060.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.014.626
Giá trị cổ phần đấu giá 20.146.260.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 27/04/2022
Giá khởi điểm 138.117.000.000
Lãi suất trần  
Số mức giá 1
Bước khối lượng 0
Bước giá 1.000.000
Khối lượng tối thiểu 2.014.626
Khối lượng tối đa 2.014.626
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua  
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua  
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua  
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua  
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua  
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua  
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua  
Ngày phát hành  
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 27/04/2022
Thời hạn trái phiếu  
Lãi suất  
Khối lượng phát hành  
Kiểu đấu giá trái phiếu  
Hình thức bán  

Danh sách đính kèm file

Tên file

20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC kiem toan 2019.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Giay CN dang ky DN thay doi lan thu 18.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Giay chung nhan so huu co phan.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - QD 64_Phe duyet PA chuyen nhuong.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC quy 4-2021.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC Kiem toan 2020.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - BCTC quy 3-2021.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Dieu le to chuc va hoat dong.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Ban CBTT.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - QUY CHE DAU GIA.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE -CV 3807.VPCP.DMDN vv tiep tuc QD 1001.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE - Quyet dinh so 1001 QD-TTg.pdf
20220405_20220405 - VL XD BEN TRE -MAU DON.docx
20220406_20220405 - VL XD BEN TRE -TBAO BAN DAU GIA.pdf
1900545496